Skip to main content

Algemene voorwaarden Fresh-Media

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de Fresh-Media website of via e-mail).
1.2 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Fresh-Media is gericht, met wie Fresh-Media de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.3 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Fresh-Media en Opdrachtgever.
1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Fresh-Media en Opdrachtgever.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Fresh-Media van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van
Opdrachtgever.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Fresh-Media geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Fresh-Media door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Fresh-Media en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 Fresh-Media wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Fresh-Media en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Fresh-Media zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Offertes van Fresh-Media zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Fresh-Media de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Fresh-Media tot de uitvoering van een opdracht overgaat.
3.4 Bij Fresh-Media geregistreerde domeinnamen worden niet gelinked, verwezen en/of gekoppeld aan externe servers dan wel servers bij derde partijen.

 

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1 Alle door Fresh-Media vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 Alle door Fresh-Media vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3 Fresh-Media is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten binnen 4 weken in.
4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Fresh-Media aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Fresh-Media schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4.5 Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Fresh-Media en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 Betaling

5.1 Opdrachtgever dient de facturen van Fresh-Media te betalen binnen de op de
betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.
5.2 Alle betalingen door Opdrachtgever aan Fresh-Media worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
5.3 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
5.4 Fresh-Media is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan Fresh-Media verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Fresh-Media gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Fresh-Media aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Fresh-Media zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
5.5 Indien Opdrachtgever enige factuur van Fresh-Media niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Fresh-Media heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
5.6 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente en eventuele administratiekosten, te voldoen, kan Fresh-Media de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

 

Artikel 6 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door Fresh-Media van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Fresh-Media en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.
6.3 Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
6.4 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Fresh-Media, totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan Fresh-Media verschuldigd is vanwege door Fresh-Media geleverde Producten en/of Diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

 

Artikel 7 Reclames

7.1 Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van Fresh-Media of een door Fresh-Media automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Fresh-Media te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.
7.2 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door Fresh-Media geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever Fresh-Media daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Fresh-Media en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Fresh-Media of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
8.2 Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.
8.3 Fresh-Media behoud zich het alleenrecht voor om wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen en onderhoud te plegen aan de producten en/of diensten die door haar geleverd zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Opdrachtgever en Fresh-Media.
8.4 Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fresh-Media de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
8.5 Opdrachtgever zal aanduidingen van Fresh-Media of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
8.6 Fresh-Media staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Fresh-Media geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

 

Artikel 9 Verstrekking gegevens door Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever zal Fresh-Media steeds tijdig en volledig voorzien van de door Fresh-Media verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.
9.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Fresh-Media te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart Fresh-Media tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
9.3 Indien er door Opdrachtgever gegevens aan Fresh-Media worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door Fresh-Media eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart Fresh-Media tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

 

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 11 Schade

11.1 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Fresh-Media te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van Fresh-Media wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien Fresh-Media en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat Fresh-Media niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.
11.2 Iedere aansprakelijkheid van Fresh-Media voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Fresh-Media indien er sprake is van overmacht.
12.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Fresh-Media gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. Fresh-Media is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

 

Artikel 13 Beëindiging

13.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Fresh-Media geleverde Producten en/of Diensten, tenzij Fresh-Media terzake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is.
13.2 Fresh-Media is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Fresh-Media hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
13.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
13.4 Alle online diensten, producten en hosting en domeinregistratie met Fresh-Media worden aangegaan voor de periode van telkens één jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor de verlengingsdatum.

 

Artikel 14 Personeel

14.1 Opdrachtgever zal werknemers van Fresh-Media die ten behoeve van de levering van Producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
14.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Fresh-Media voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Fresh-Media in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fresh-Media.
Onder werknemers van Fresh-Media worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Fresh-Media of van één van de aan Fresh-Media gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Fresh-Media of van één van de aan Fresh-Media gelieerde ondernemingen waren.

 

Artikel 15 Geschillen

15.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Fresh-Media van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht
15.2 Geschillen tussen Fresh-Media en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Fresh-Media van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zwolle.

Neem contact op met: